ฝ่ายเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช

Print

     มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ การกำจัดวัชพืชในทางน้ำและแหล่งน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free