ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร

Print
Category: ฝ่ายวิศวกรรมบริหาร
Published Date Written by Super User

       มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมอัตรากำลังและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบติดตามประเมินผล จัดหาอะไหล่เพื่อสำรองและใช้งาน รวบรวมสถิติข้อมูลผลงาน ควบคุมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ งานรักษาบริเวณ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย