หน้าที่ความรับผิดชอบ

Print
Category: หน้าที่ความรับผิดชอบ
Published Date Written by Super User

 หน้าที่ความรับผิดชอบส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และวางแผนควบคุมการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดหาอะไหล่และวัสดุ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สำหรับดำเนินการก่อสร้าง งานดิน รถขุด เรือขุดและเรือกำจัดวัชพืช รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยรับผิดชอบในเขตพื้นที่สำนักชลประทาน และสำนักโครงการขนาดใหญ่ตามตารางแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ ของส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่แนบ แบ่งงานภายในแต่ละส่วนฯปฏิบัติการฯ เป็น  5 ฝ่าย คือ

 

ฝ่ายวิศวกรรมที่ 2 มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมอัตรากำลังและจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบติดตามประเมินผล จัดหาอะไหล่เพื่อสำรองและใช้งาน รวบรวมสถิติข้อมูลผลงาน ควบคุมครุภัณฑ์ ยานพาหนะ งานรักษาบริเวณ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายเครื่องจักรกลรถขุดที่ 2 มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานขุดลอกคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ งานก่อสร้างทั้งในและนอกเขตชลประทาน งานเร่งด่วนกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และงานโครงการพระราชดำริ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ 2 มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานและจัดสรรเครื่องจักร ให้เหมาะสมเพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซมงานดิน เช่น งานก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ งานเร่งด่วนกรณีเกิดภัยธรรมชาติและงานโครงการพระราชดำริ ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่กี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือขุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ 2  มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานและจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติ การกำจัดวัชพืชในทางน้ำและแหล่งน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาให้เครื่องจักรกล สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานและประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายซ่อมและบำรุงรักษาที่ 2 มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงาน และจัดตั้งงบประมาณเบื้องต้น ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์และเครื่องมือกลอื่น ๆ แก้ไข ดัดแปลง ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอะไหล่ที่หายาก และพัฒนาเครื่องมือกลที่ใช้ในงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะของเครื่องจักรกล จัดทำสถิติประวัติการซ่อมบำรุง การเบิกจ่ายวัสดุและอะไหล่เครื่องจักรกล จัดทำรายงานความต้องการอะไหล่และวัสดุ

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 หน้าที่ความรับผิดชอบ.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free