ประวัติความเป็นมา

Print
Category: ข่าวสารและกิจกรรม
Published Date Written by Super User

            ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 490 / 2545  สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  เรื่อง การแบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง  ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และคำสั่งกรมชลประทานที่ ข.153/2546 สั่ง ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 เรื่อง แบ่งงานและการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบภายในสำนักและกอง สำนักเครื่องจักรกลได้แบ่งงานออกเป็น 4 ฝ่าย 4 ส่วน และ 7 ศูนย์ปฏิบัติการ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการได้มีสถานที่ตั้งแยกไปตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณูโลก รับผิดชอบในเขตสำนักชลประทานที่ 3 และสำนักชลประทานที่ 4

 

 

ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 111/1 หมู่ 8 ต.ท่าทอง อ. เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel: 0 5598 3579 Fax: 0 5522 6023
Copyright 2011 ประวัติความเป็นมา.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free